Tên dự án: Dự án máy làm mát gắn cửa sổ

Địa chỉ dự án:

Diện tích:

Loại hình: